Impairment test

Omdat de (vastgoed)inkomsten van zorgorganisaties door wijzigingen in de bezetting of bekostiging kunnen afnemen is de impairment test een belangrijk controle geworden bij het opstellen van de jaarrekening.

Eenvoudig gezegd wordt er met de impairment test beoordeeld of de boekwaarde van het zorgvastgoed nog terug verdiend kan worden of dat er sprake is van een bijzondere waardevermindering. De beoordeling houdt in dat de realiseerbare waarde (de hoogste van de directe opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde) en vergeleken wordt met de boekwaarde. In geval van huur wordt beoordeeld of er eventueel een voorziening getroffen moet worden.

De impairment test en berekening van de bedrijfswaarde start met een nulmeting. De huidige vastgoedstrategie, investerings- en onderhoudsbegroting worden beoordeeld om vervolgens de verschillende ‘kasstroom genererende eenheden’ vast te stellen. Verder worden de uitgangspunten en parameters van de bedrijfswaardeberekening goed onderbouwd. Aan de hand van alle verzamelde informatie wordt met een DCF model de bedrijfswaarde uitgerekend. De berekeningen en uitkomsten worden tot slot aan de hand van kengetallen, scenario- en gevoeligheidsanalyse getest.

Neem contact op voor meer informatie over de impairment test.