Privacy Statement Van Petersen advies en interim

Algemeen

Van Petersen advies en interim respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins door ons wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

 

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Van Petersen advies en interim verwerkt persoonsgegevens om advies- en interim diensten aan te kunnen bieden, haar dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Uw adviseur bij Van Petersen advies en interim  kan u informeren over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens. Wij nemen daarbij de uitgangspunten van de Algemene Verordening Persoonsgegevens in acht.

 

Doel verwerking persoonsgegevens

Van Petersen advies en interim verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend:

  1. voor zover dit nodig is voor de door ons te verlenen adviesdiensten, waaronder met name de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst van opdracht inzake advies en interim werkzaamheden, het namens u optreden en vertegenwoordigen in en buiten rechte, het opstellen van overeenkomsten en andere (juridische) documenten waarvoor uw persoonsgegevens nodig zijn;
  2. voor het versturen en innen van declaraties en het voeren van onze administratie;
  3. het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen, waaronder identificatie- en meldingsplichten die voor gelden op grond van de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Wwft;
  4. marketing- en communicatie-activiteiten.

Van Petersen advies en interim gebruikt door haar verkregen persoonsgegevens niet voor andere dan bovenstaande doeleinden. Wij toetsen de verwerking van persoonsgegevens op rechtmatigheid.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Van Petersen advies en interim verwerkt de volgende persoonsgegevens ten behoeve van haar dienstverlening:

– naam en adresgegevens van opdrachtgevers;

– (met name in het kader van de Wwft) gegevens van documenten waarmee cliënten zich hebben geïdentificeerd, voor zover een natuurlijke persoon cliënt is;

– (met name in het kader van de Wwft) gegevens van bestuurders en contactpersonen van cliënten, voor zover een rechtspersoon cliënt is;

– (met name in het kader van de Wwft) gegevens van documenten waarmee bestuurders en contactpersonen van cliënten zich hebben geïdentificeerd, voor zover een rechtspersoon cliënt is.

 

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Van Petersen advies en interim omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

 

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Van Petersen advies en interim verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

– wettelijke verplichting;

– uitvoering van een overeenkomst;

– verkregen toestemming van betrokkene(n);

– gerechtvaardigd belang.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Van Petersen advies en interim deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de door te verrichten dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Petersen advies en interim, zoals een IT-leverancier, advocaten, fiscalisten, registeraccountants en taxateurs betrokken bij het uitvoeren van interim- en adviesopdrachten. Daarnaast kan Van Petersen advies en interim persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

 

Met de derde partij die namens en in opdracht van Van Petersen advies en interim uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Van Petersen advies en interim ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Van Petersen advies en interim hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Van Petersen advies en interim gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Van Petersen advies en interim in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Van Petersen advies en interim bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

 

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdracht van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u richten aan uw adviseur bij Van Petersen advies en interim. U ontvangt op een dergelijk verzoek zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken een schriftelijke reactie. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Van Petersen advies en interim aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan wettelijke bewaartermijnen. Van Petersen advies en interim neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

 

Aanpassing privacy statement

Van Petersen advies en interim behoudt zich het recht voor de inhoud van dit privacy statement te wijzigen, indien daar aanleiding toe bestaat. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van ons kantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website, www.vanpetersenadvies.nl

 

Vragen & contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met uw adviseur bij Van Petersen advies en interim.